Strategisk Kompetensförsörjning

Att attrahera, bibehålla och utveckla rätt kompetens blir allt viktigare av flera skäl. Yngre lättrörliga medarbetare är fokuserade på utvecklingsmöjligheter, kunders förväntningar och kvalitetskrav höjs allt snabbare och konkurrenter försöker attrahera era medarbetare.


Har organisationen förmågan att attrahera och behålla rätt nyckelkompetens?


Hur arbetar vi?

Organization Lifecycle Management - OLM
OLM innebär att man ser det strategiska personal och HR-arbetet som en kontinuerlig cykel där varje del påverkar förutsättningarna för de andra. För att uppnå långsiktigt lyckade resultat i företaget behöver man se till varje del i cykeln samspelar med de andra.


Vid varje moment bör man ställa sig frågorna - "Vad har vi gjort förut, hur påverkar det de andra momenten, och hur kan vi göra bättre nästa gång."

Medarbetare in i företaget

Mål
- Hitta och attrahera rätt medarbetare, rätt kompetens och rätt drivkrafter.


Insatser:
- Rekrytering
- Stödinsatser - Second Opinion, Personlighetstester, Intervjustöd
- Analys av företagets kompetensbehov
- Employer branding - Attrahera rätt medarbetare
- Etablera effektiva målstyrda rekryteringsprocesser

Medarbetare i företaget

Mål
- Bibehålla och utveckla medarbetare för att uppnå god prestation och utveckling i organisationen


Insatser
- Kompetensutveckling - Utbildning, Coaching
- Organisationsutveckling
- Prestationsutveckling - Utveckla medarbetarnas möjlighet till motivation, god prestation & hälsa
- Ledarskapsutveckling - Ge medarbetarna det bästa ledarskapet och cheferna de bästa
  förutsättningarna
- Personlig utveckling - Det Effektiva Medarbetarsamtalet

Medarbetare lämnar företaget

När en medarbetare lämnar företaget på grund av att samarbetet ej fungerat tillfredsställande är de viktigaste frågorna man måste ställa sig; -Varför hamnade vi i den här situationen? och -Hur ser vi till att inte hamna här igen?


Analyserar vad som hänt i de övriga två faserna som lett fram varför medarbetaren lämnar företaget. Har företaget från början rekryterat in fel medarbetare, eller har något hänt under tiden i företaget? Både företaget och medarbetaren har stor nytta av denna kunskap i sitt framtida agerande.


Insatser:
-Självkritisk analys av händelseförlopp
-Lära inför framtida Rekrytering och Personalutveckling
-Bra avslutningsprocess med medarbetare (Lyssna & lär)
-Skydda företagets varumärke (Employer Branding)


Vår erfarenhet är att företag ofta behöver hjälp i denna fas. Det är ofta en obehaglig process för de inblandade medarbetarna och cheferna varför man ofta hoppar över den och därmed inte kan lära inför framtiden.

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login